Skip to main content

Informasjon til leverandører som er nominert for en revisjon knyttet til menneskerettigheter

Å vise respekt for menneskerettighetene i hele verdikjeden er en av de viktigste verdiene i energibransjen. Vår innsats i dette arbeidet er samlet i et felles bransjerammeverk med fokus på kontinuerlige forbedringer. Dette gjøres gjennom en prosess med uavhengige vurderinger av leverandørens styringssystem og innsats på egen arbeidsplass opp mot internasjonalt anerkjente standarder.

Denne bransjetilnærmingen lar ditt selskap demonstrere respekt for menneskerettigheter overfor andre potensielle kunder, og oppnå tidsbesparende revisjonsprosesser.

Revisjonene knyttet til menneskerettigheter gjennomføres gjennom et bransjesamarbeid, og Human Rights Assessment Service koordineres av Offshore Qualific. Tjenesten støttes av funksjonalitet i leverandørregisteret Magnet Joint Qualification System (Magnet JQS). Det er to ulike revisjonstyper; HuRi-revisjoner og HuRi skrivebordsrevisjoner.

HuRi revisjoner

HuRi-revsjoner kan gjennomføres som revisjon på lokasjon og/eller en intervjubasert revisjon. Revisjonsselskapet vil publisere sin rapport og funn etter at revisjonen er ferdigstilt. Når rapporten publiseres, oppfordres leverandøren til å dokumentere eventuelle tiltak som er iverksatt for å lukke identifiserte avvik. Beskrivelser og støttedokumenter kan lastes opp til Magnet JQS. Rapporten vil være tilgjengelig for andre medlemmer av bransjesamarbeidet. Ditt selskap vil bli kontaktet av revisorer som representerer Offshore Qualific. De vil gi deg mer informasjon om selve revisjonsprosessen.

HuRi skrivebordsrevisjoner

Når revisjonen skal gjennomføres som en skrivebordsrevisjon, må du fylle ut et spørreskjema i Magnet JQS og laste opp bevisdokumenter (på engelsk) for å understøtte svaret ditt. Et revisorselskap vil vurdere innsendingen din og gjennomføre skrivebordsrevisjonen. Rapporten vil være tilgjengelig for andre medlemmer av bransjesamarbeidet.

Du vil motta et systemvarsel når du er nominert til vurdering. Fyll ut og «send inn» spørreskjemaet så snart som mulig, og innen 10 virkedager fra nominasjonen.

Under vurderingsprosessen kan leverandøren bli bedt om å gi ytterligere informasjon eller avklare svaret i spørreskjemaet. Leverandøren vil bli varslet via e-post så snart revisor har sendt inn første poengsum. Avklaringer bør gjøres så snart som mulig og innen to virkedager.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom vedlagt veiledning. 

Generelle spørsmål

Rapporten vil bli gjort tilgjengelig for de selskapene som er medlemmer av revisjonstjenesten og operatører på norsk sokkel. Følgende selskaper er medlemmer av tjenesten: Equinor, Wintershall Dea, AkerBP, ConocoPhillips og Vår Energi.

Ditt selskap har blitt nominert til en menneskerettighetsrevisjon av en eksisterende eller potensiell kunde. Eventuelle spørsmål må rettes til bestiller (din kunde).

Offshore Norge er et heleid datterselskap som heter Offshore Qualific. Selskapet har som formål å tilrettelegge for leverandørkvalifisering og standardiserte revisjonstjenester som fremmer sikker og effektiv drift i offshore- og energibransjen.

Magnet JQS er en digital portal som støtter leverandørkvalifisering.

Gjennom forvalting av leverandørinformasjon og styring av risiko i forsyningskjeden, bidrar Magnet JQS til effektive anskaffelsesprosesser i henhold til gjeldende EU regelverk.

Magnet JQS benyttes for å dele revisjonsdata mellom operatørene på norsk sokkel.

Menneskerettighetsrevisjoner fasiliteres med funksjonalitet og prosesser i Magnet JQS.

For mer informasjon se Magnet JQS

Det er ingen direkte kost for leverandøren som er nominert for en menneskerettighetsrevisjon. Revisjonsgebyret blir betalt av bestiller.

I lys av at aktørene har felles forsyningskjeder, har vi utviklet et standardisert spørreskjema for å effektivisere og redusere revisjonsmengden for leverandører. Ved å bruke et felles spørreskjema, vil man kunne redusere duplisering av antall revisjoner, minimere kostnadene ved samsvar og gi klarhet til leverandørene ved å bruke konsistent terminologi fra operatørenes side. 

Bransjeinitiativet vil ikke kunne være i strid med konkurranselovgivningen. Spørreskjemaet har blitt utviklet i fellesskap med de involverte operatørene, i henhold til gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning.

Revisjonsrapporten vil bli publisert og gjort tilgjengelig for medlemmene av revisjonstjenesten. Dersom det har blitt identifisert funn, blir ditt selskap oppfordret til å informere om planlagte tiltak for å lukke avvik, og merke aksjoner som ferdigstilt etter at forbedringstiltak er implementert. Denne informasjonen blir også gjort tilgjengelig for operatørene.

Ofte stilte spørsmål skrivebordsrevisjoner

Nei. Seksjon 1-10 er obligatoriske. Seksjon 11-13 er valgfrie, men leverandører blir oppfordret til å svare på disse spørsmålene. Bestiller av revisjonen kan forespørre leverandøren om å svare på alle spørsmålene i spørreskjemaet.

Ja. Dersom det ikke er lastet opp understøttende dokumentasjon, vil revisorselskap ikke kunne verifisere samsvar mellom svarene i spørreskjemaet og praksis. Det vil kunne føre til at ditt selskap får lav poengsum. Det er viktig å lese informasjonen som er tilgjengelig under Evidence details linken som forteller mer om hva som forventes i forhold til dokumentasjon.

Det er bestemt av medlemmene i revisjonstjenesten at man kun skal akseptere dokumentasjon på engelsk. Leverandører oppfordres derfor til å oversette relevante avsnitt og/eller setninger for å dokumentere samsvar. Oversettelser kan lastes opp i et eget dokument og henvises til i kommentarfeltet for relevante spørsmål. Dersom dere ikke kan levere dokumentasjon på engelsk, må dette diskuteres direkte med bestiller (kunde).

Poengkriteriene er definert av medlemmene i revisjonstjenesten. Hvilke krav som gjelder for hvert spørsmål er gjort tilgjengelig i spørreskjemaet. Tredjeparts revisorselskap og revisorer som er fageksperter på området, gjennomfører revisjonene for å sikre en konsistent tilnærming og poengsum for hver revisjon. Tolkningen av revisjonsresultatene er imidlertid opp til operatørene å bestemme selv. Operatør kan eksempelvis vurdere bedriftsstørrelse, landrisikoprofil, SoW-risiko osv. Etter at rapporten er publisert,  har dere anledning til å diskutere sammen med bestiller hvilke typer tiltak (hvis noen) de krever at ditt selskap innfører basert på revisjonen.

Spørreskjemaet er kun tilgjengelig på engelsk ettersom det ikke er tilgjengelig språkversjoner i Magnet JQS. Vi anbefaler at du kontakter kunden dersom dere ikke har anledning til å ferdigstille spørreskjemaet på engelsk.

Normal prosess tillater 10 virkedager (to uker) fra nominasjonsdato for å fylle ut og sende inn spørreskjemaet. Bestiller kan imidlertid vurdere at revisjonen haster og vil kunne be dere om å fylle ut spørreskjemaet tidligere. Husk å klikke Send inn spørreskjema når dere er ferdige. Dersom dere trenger ekstra tid til å fylle ut spørreskjemaet, må dette diskuteres direkte med bestiller (kunde).

Skrivebordsrevisjonen er en standardisert prosess og revisor har et begrenset antall dager på seg til å fullføre vurderingen etter at dere har sendt inn spørreskjemaet. Fra revisor sender inn den første poengsummen har dere to arbeidsdager (48 timer) til å legge til tilleggsinformasjon som vil bli tatt i betraktning før den endelige poengsummen settes og rapporten publiseres. Revisor vil følge opp og fullføre vurderingen etter to dager.

Vi ber om at dere kontakter huri@offshorequalific.no umiddelbart etter å ha mottatt varsel om første poengsum dersom dere ikke kan svare på denne innen to dagers fristen. Når vurderingen er fullført, vil dere ha mulighet til å legge til tilleggsinformasjon som handlinger for å lukke funn. Denne informasjonen vil også være tilgjengelig for tjenestens medlemmer, men den vil ikke bli vurdert av revisor.

Vurderingen gjøres i forhold til kriteriesettet som er oppført under Evidence details for hvert spørsmål, og leverandøren vil motta en poengsum for hvert spørsmål basert på svar og understøttende dokumentasjon som er levert. Poengskalaen går fra A (høyest poengsum) til D (laveste poengsum).

Det er opptil det enkelte selskap å bestemme hvilke poengsummer som er akseptable.

Første versjon av spørreskjemaet ble utviklet i et bransjesamarbeid mellom Shell, Equinor, BP og Total i 2018. Dagens spørreskjema vedlikeholdes av alle medlemmene i revisjonstjenesten.

Dere trenger kun å fylle ut skjemaet dersom selskapet er nominert for en skrivebordsrevisjon. Besvarelse og understøttende dokumentasjon vil være en del av revisjonsgrunnlaget. Dere trenger kun å fylle ut spørreskjemaet på nytt dersom selskapet nomineres for en ny skrivebordsrevisjon.

Etter at spørreskjemaet er sendt inn, vil revisor vurdere og sette en innledende poengsum (normalt innen 5-7 virkedager). Dere vil deretter få et systemvarsel, og har mulighet til å avklare eller legge til tilleggsinformasjon (innen 48 timer/ 2 virkedager). Etter 48 timer vil revisor fullføre vurderingen, sette den endelige poengsummen og publisere rapporten. Bestiller vil da bli varslet om poengsummen og eventuelle funn.

Spørreskjemaet er kun tilgjengelig dersom selskapet har blitt nominert for en menneskerettighetsrevisjon. Spørreskjemaet vil da bli gjort tilgjengelig under Capability assessment fanen i venstre kolonne.

Den understøttende dokumentasjonen er kun tilgjengelig for revisor og medlemmene av revisjonstjenesten (energioperatører inklusiv olje og gass operatører på norsk sokkel).Leverandører i Magnet JQS har ikke tilgang til revisjonsresultater eller den understøttende dokumentasjonen. Tilgangskriteriene er bestemt i fellesskap av medlemmene av revisjonstjenesten.

Har du spørsmål?

Elisabeth Aaserød

+47 452 14 283

huri@offshorequalific.no