Magnet JQS tilbyr standardisert leverandørinformasjon og datadeling på tvers av industrien. Her kan leverandørene synliggjøre sine produkter og tjenester, og øke sannsynligheten for å bli en foretrukket leverandør i anskaffelsesprosesser.

Leverandører som er registrert i Magnet JQS kan bli gjenstand for en revisjon knyttet til leverandørens operasjonelle styringssystem. Her har operatørene en felles revisjonsordning og nominerer i disse dager hvilke leverandører de har behov for å revidere i 2024. Nominasjonsprosessen går fram til 10. desember 2023. Det årlige revisjonsprogrammet inkluderer i overkant av 200 leverandører i inn- og utland som allerede leverer produkter og tjenester til operatørselskapene, eller leverandører som kan være aktuelle i anskaffelsesprosesser. Offshore Qualific koordinerer arbeidet på vegne av operatørselskapene.

Hensikten med å revidere leverandørens operasjonelle styringssystem er å verifisere samsvar med internasjonale standarder (ISO 9001, 14001, 27001 og 45001), FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og forventningene som er definer i IOGP 510 Operating Management System Framework. Revisjonene verifiserer også samsvar mellom leverandørens egenvurdering (capability assessment), og styringssystem som er implementert hos leverandøren. Egenvurderingen er en kapasitetsvurdering av eget styringssystem. Denne er tilgjengelig i Magnet JQS og må fylles ut av alle selskaper som er registrert i portalen.

Revisjonene foregår på site eller via Teams og gjennomføres av revisjonsselskap på vegne av Offshore Qualific.

Revisjonsrapportene publiseres i Magnet JQS og gjøres tilgjengelig for operatørselskapene. Andre kjøperorganisasjoner kan også få tilgang til revisjonsrapporter ved å be den enkelte leverandør om tilgang via funksjonalitet i Magnet JQS.

Standardiserte leverandørdata og revisjonsprosesser på fellesarenaen forenkler arbeidshverdagen både for operatører og leverandører. Gjennom økt kvalitet på innsamlet leverandørdata og tilgang på datadeling via Magnet JQS portalen, kan operatøren bedre styre risiko i verdikjeden knyttet til anskaffelser.

Les mer om Magnet JQS her: Magnet JQS – Offshore Qualific