I juli 2023 kom retningslinje 091 ut i ny versjon og i denne utgaven har Offshore Qualific fått en sentral rolle i oppfølging av sikringsavtaler og partene i sikringsarbeidet.

«På vegne av operatørselskapene på norsk sokkel er det Offshore Qualfic som signerer sikringsavtaler, og sørger for gjennomføring av og oppfølging av sikringsrevisjonene», sier Ole Morten Løge, Fasilitator for sikringsrevisjonene.

Per januar 2024 er det i underkant av 50 selskaper som innehar en sikringsavtale. Sikringsavtalen gir selskapet rett til å benytte en Offshore Norge sikringsplombe til å forsegle lastbærere som skal sendes ut til offshore installasjoner.

«Offshore Qualific skal sørge for at sikringsrevisjoner og oppfølging av sikringsavtaler skjer på en enhetlig og systematisk måte. Vi har inngått rammeavtaler med Proactima og Nordic Crisis Management, og det vil også i 2024 være revisorer fra disse selskapene som gjennomfører revisjoner av selskaper som skal fornye sin avtale eller nye selskaper som skal inngå avtale. Vi kan også beramme stikkprøve revisjoner eller komme på uanmeldt besøk for å kontrollere etterlevelse av sikringsavtalen», forteller Ole Morten Løge.

Fra 2024 vil oppfølging i av sikringsavtaler og sikringsrevisjoner skje via energibransjens felles leverandørkvalifiseringsportal,  Magnet JQS. I portalen kan brukere finne tabellen over hvilke selskaper som har sikringsavtale og hvor lenge denne er gyldig. Selskaper som har avtale vil også finne informasjon om sin avtale og de skal svare ut eventuelle funn fra revisjoner i portalen.

«Gjennom å inkludere denne informasjonen i Magnet JQS, sørger vi for at leverandørene i energibransjen følges opp på en enhetlig og standardisert måte. I tillegg sikrer vi informasjonsflyt og tilgangsstyring på data», forteller Svein Håkon Fjelltun, daglig leder i Offshore Qualifc.

Les mer om sikringsrevisjoner her: Link

Spørsmål rundt sikringsavtaler og oppfølging kan rettes til r091@offshorequalific.no

Retningslinje 091, finner dere på Offshore Norge sine nettsider: Link