Revisjonsteamet har bestått av representanter fra et bredt utvalg av operatørselskaper som har det faglige ansvaret for fellesrevisjonen. Det årlige revisjonsprogrammet er omfattende og dekker alle fagfelt innen helikopteroperasjoner hos leverandøren.

Revisjonskonseptet på fellesarenaen ble først etablert på 1980-tallet. Revisjonsordningen støttes av felles bransjeretningslinjer og operatørdeltakelse i Offshore Norge sine fagfora.

Offshore Qualific har ansvar for å koordinere arbeidet på vegne av operatørene på norsk sokkel.

– Felles operatørkrav og standardiserte revisjonsprosesser effektiviserer arbeidsprosesser både for operatører og leverandører, og gir økt verdiskaping for aktørene i bransjen. Dette er i tråd med vårt formål om å styrke arbeidet med leverandørkvalifisering og revisjonstjenester, sier Svein Håkon Fjelltun, administrerende direktør i Offshore Qualific.

Ifølge påseplikten i petroleumsregelverket har alle operatører på norsk sokkel krav til å påse at helikopterleverandørene følger gjeldende regelverk.

Vårt ansvar er å påse at leverandøren etterlever nasjonalt regelverk, gjeldende standarder, Offshore Norge sine bransjeretningslinjer, samt operatørenes egne kontrakts krav, sier John Arild Gundersen, revisjonsleder fra Aker BP. Bransjen har utviklet et felles rammeverk for revisjon av helikopterleverandører gjennom standardiserte revisjonsmetoder og deling av revisjonsdata, sier Gundersen.